Cải cách thủ tục hành chính đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu

Thông tư số 38/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 25/3/2015 được quy định theo hướng đơn giản hóa tối đa thủ tục đối với loại hình gia công, nhập nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Bỏ nhiều thủ tục

So với quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 (áp dụng đối với loại hình) và Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/01/2014 (áp dụng đối với loại hình gia công), Thông tư 38/2015/TT-BTC đem lại lợi ích rõ rệt cho doanh nghiệp.

Cụ thể, Thôngtư số 38/2015/TT-BTC đã bãi bỏ một số thủ tục hải quan liên quan đến loại hình gia công, nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu:

(1) Bỏ thủ tục thông báo, tiếp nhận hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công;

(2) Bỏ thủ tục thông báo, tiếp nhận, điều chỉnh định mức gia công, sản xuất xuất khẩu;

(3) Bỏ thủ tục thông báo mã nguyên liệu, vật tư; mã sản phẩm xuất khẩu và tổ chức, cá nhân không phải khai mã nguyên liệu, vật tư, mã sản phẩm xuất khẩu trên tờ khai hải quan;

(4) Bỏ thủ tục phê duyệt văn bản đề nghị phương án giải quyết nguyên liệu, vật tư; máy móc, thiết bị thuê, mượn theo chỉ định của bên đặt gia công sau khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện;

(5) Bỏ thủ tục hạn chế quyền của tổ chức, cá nhân trong việc chuyển nguyên liệu, vật tư từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác (áp dụng đối với loại hình gia công quy định tại điểm c.2 khoản 2 Điều 27 Thông tư số 13/2014/TT-BTC);tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chuyển giao nguyên liệu, vật tư giữa các hợp đồng gia công và báo cáo trong bảng báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư tại mỗi kỳ báo cáo;

(6) Bỏ thủ tục quyết toán nguyên liệu, vật tư theo từng hợp đồng gia công. Tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư theo năm tài chính, theo đó, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tổ chức, cá nhân nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư phát sinh trong năm tài chính cho cơ quan hải quan.

Như vậy, có thể nói việc bãi bỏ một số thủ tục hải quan liên quan đến loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu là bước đột phá lớn của ngành Hải quan, phù hợp với lộ trình cải cách thủ tục hành chính mà Thủ tướng Chính phủ đề ra.

Thay đổi phương thức quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư

Theo Điều 60 Luật Hải quan, Điều 41 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ; Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì phương thức quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu được thay đổi căn bản.

Theo quy định trước đây, đối với loại hình gia công được quyết toán theo từng hợp đồng gia công hoặc phụ lục hợp đồng gia công; theo đó định kỳ hàng năm khi hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện, tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị tạm nhập theo từng hợp đồng/phụ lục hợp đồng với cơ quan hải quan.

Đối với loại hình nhập sản xuất xuất khẩu được quyết toán theo từng tờ khai nhập khẩu; theo đó, đối với trường hợp đã nộp đủ các loại thuế thì tổ chức, cá nhân được tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế; đối với trường hợpđược áp dụng thời hạn nộp thuế 275 thì trong thời hạn này tổ chức, cá nhân phải làm thủ tục không thu thuếcho phần nguyên liệu, vật tư đã sản xuất thành sản phẩm xuất khẩu trong thời hạn quy định.

Hiện nay, theo các quy định mới dẫn trên, việc quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu được thực hiện như sau:

Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, người khai hải quan nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu trong năm tài chính cho cơ quan hải quan. Việc nộp báo cáo quyết toán được thực hiện theo nguyên tắc tổng trị giá nhập – xuất – tồn kho nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống. Báo cáo quyết toán phải phù hợp với chứng từ hạch toán kế toán của tổ chức, cá nhân.

Theo đó, tùy theo năm tài chính mà tổ chức, cá nhân đăng ký với cơ quan thuế nội địa, khi kết thúc năm tài chính, tổ chức, cá nhân sẽ thực hiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị cho toàn bộ các hợp đồng gia công hoặc các tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu, xuất sản xuất xuất khẩu đã phát sinh trong năm tài chính cho cơ quan hải quan.

Quy định này nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của tổ chức, cá nhân, phù hợp với hệ thống kế toán theo dõi tại doanh nghiệp.

Theo: Hải quan Việt Nam

Mrs Dung
Mrs Dung
Phòng kế toán
Mrs Thu
Mrs Thu
Tel: 0904293003
Phòng kinh doanh
Mrs Thu
Mr Hùng
Tel: 0982403468
Phòng nghiệp vụ
© 2015 Mto-logistics.com - All Rights Reserved